Tổng Đài Unify OpenScape Business X3W

OpenScape Business là giải pháp tất cả-trong-một hiện đại và tương lai, minh chứng cho Truyền thông Hợp nhất và Hợp tác, được thiết kế đặc biệt cho các yêu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ với một hoặc nhiều địa điểm.