Tổng đài NEC SL2100

Tổng đài NEC SL2100 ung cấp một nền tảng giao tiếp thống nhất mạnh mẽ – được xây dựng cho doanh nghiệp nhỏ. Nec SL2100 đảm bảo tính linh hoạt hoàn cho mọi hoạt động triển khai. Nó cũng tiết kiệm đáng kể cho doanh nghiệp bạn.