Điều khoản và điều kiện

CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

  1. Việc sử dụng trang thông tin điện tử này phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện cụ thể sau: (A) các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây và (B) mọi điều khoản và điều kiện bổ sung cụ thể tùy từng thời điểm để điều chỉnh việc sử dụng, và truy cập vào, một số mục của trang thông tin điện tử này (và các điều khoản bổ sung đó sẽ có hiệu lực ràng buộc khi chúng được đăng tải trên trang thông tin điện tử này) (theo “Điều Khoản và Điều Kiện”).
  2. Khi sử dụng trang thông tin điện tử này, bạn đã đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện, và sự đồng ý của bạn cùng với các Điều Khoản và Điều Kiện sẽ cấu thành một hợp đồng có giá trị ràng buộc về pháp lý giữa bạn và Shopvienthong. Vì thế, bạn vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện của trang thông tin điện tử này.
  3. Trừ khi được Shopvienthong đồng ý bằng văn bản một cách khác đi, bạn sẽ không sao chép, sao lại, tái bản, đưa lên mạng, công bố, chuyển, tạo liên kết đến hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào các thông tin và/hoặc tài liệu đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử này.
  4. Bạn có thể tải xuống các thông tin và/hoặc tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử này để bạn sử dụng, nhưng luôn luôn với điều kiện là bạn không dỡ bỏ các thông tin về bản quyền và/hoặc các quyền khác của Shopvienthong gắn với các thông tin và/hoặc tài liệu đó.
  5. Bạn không được phát tán, sửa đổi, chuyển đi, sử dụng lại, công bố, tạo liên kết hoặc sử dụng các nội dung của trang thông tin điện tử này, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, cả các thông tin bằng chữ, các hình ảnh, các tập tin âm thanh và/hoặc các đoạn phim, cho các mục đích kinh doanh và/hoặc công cộng, khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Shopvienthong.
  6. Trang thông tin điện tử này hoạt động 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần. Tuy nhiên, Shopvienthong bảo lưu quyền ngắt hệ thống để bảo trì khi cần thiết. Shopvienthong sẽ cố gắng để lên kế hoạch và thông báo về việc hệ thống không thể sử dụng được bằng cách đưa một thông báo trên mạng trực tuyến. Shopvienthong không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại và/hoặc mất mát nào do việc hệ thống bị ngắt trong trường hợp này.