Thiết bị Firewall Sophos XGS 87

  • Firewall 3,700 Mbps
  • TLS inspection 375 Mbps
  • Firewall IMIX 2,500 Mbps
  • IPS 1,015 Mbps
  • IPSEC VPN 2,800 Mbps
  • NGFW 700 Mbps
  • Threat protection 240 Mbps
  • Latency (64 byte UDP) 6 µs
Mã: XGS87 Danh mục: Từ khóa: