Thiết bị Firewall Sophos XGS 4500

  • Firewall 80,000 Mbps
  • TLS inspection 10,600 Mbps
  • Firewall IMIX 37,000 Mbps
  • IPS 35,690 Mbps
  • IPSEC VPN 62,000 Mbps
  • NGFW 30,000 Mbps
  • Threat protection 8,390 Mbps
  • Latency (64 byte UDP) 4 µs
Mã: XGS4500 Danh mục: Từ khóa: