Thiết bị Firewall Sophos XGS 4300

  • Firewall 75,000 Mbps
  • TLS inspection 8,000 Mbps
  • Firewall IMIX 33,000 Mbps
  • IPS 25,000 Mbps
  • IPSEC VPN 51,000 Mbps
  • NGFW 23,000 Mbps
  • Threat protection 4,800 Mbps
  • Latency (64 byte UDP) 3 µs
Mã: XGS4300 Danh mục: Từ khóa: