Thiết bị Firewall Sophos XGS 3300

  • Firewall 40,000 Mbps
  • TLS inspection 3,130 Mbps
  • Firewall IMIX 24,500 Mbps
  • IPS 13,440 Mbps
  • IPSEC VPN 21,000 Mbps
  • NGFW 12,500 Mbps
  • Threat protection 2,770 Mbps
  • Latency (64 byte UDP) 4 µs
Mã: XGS3300 Danh mục: Từ khóa: