Thiết bị Firewall Sophos XGS 3100

  • Firewall 38,000 Mbps
  • TLS inspection 2,470 Mbps
  • Firewall IMIX 22,000 Mbps
  • IPS 9,820 Mbps
  • IPSEC VPN 17,000 Mbps
  • NGFW 9,000 Mbps
  • Threat protection 2,000 Mbps
  • Latency (64 byte UDP) 4 µs
Mã: XGS3100 Danh mục: Từ khóa: