Thiết bị Firewall Sophos XGS 2300

  • Firewall 35,000 Mbps
  • TLS inspection 1,450Mbps
  • Firewall IMIX 20,000 Mbps
  • IPS 5,800 Mbps
  • IPSEC VPN 15,000 Mbps
  • NGFW 6,300 Mbps
  • Threat protection 1,400 Mbps
  • Latency (64 byte UDP) 4 µs
Mã: XGS2300 Danh mục: Từ khóa: