Thiết bị Firewall Sophos XGS 2100

  • Firewall 30,500 Mbps
  • TLS inspection 1,100Mbps
  • Firewall IMIX 15,000 Mbps
  • IPS 5,800 Mbps
  • IPSEC VPN 12,000 Mbps
  • NGFW 5,200 Mbps
  • Threat protection 1,250 Mbps
  • Latency (64 byte UDP) 6 µs
Mã: XGS2100 Danh mục: Từ khóa: