Thiết bị Firewall Sophos XGS 136

  • Firewall 11,500 Mbps
  • TLS inspection 950 Mbps
  • Firewall IMIX 4,700 Mbps
  • IPS 3,300 Mbps
  • IPSEC VPN 4,800 Mbps
  • NGFW 3,000 Mbps
  • Threat protection 1,000 Mbps
  • Latency (64 byte UDP) 8 µs
Mã: XGS136 Danh mục: Từ khóa: