Thiết bị Firewall Sophos XGS 126

  • Firewall 10,500 Mbps
  • TLS inspection 800 Mbps
  • Firewall IMIX 4,000 Mbps
  • IPS 2,600 Mbps
  • IPSEC VPN 4,100 Mbps
  • NGFW 2,500 Mbps
  • Threat protection 900 Mbps
  • Latency (64 byte UDP) 8 µs
Mã: XGS126 Danh mục: Từ khóa: