Thiết bị Firewall Sophos XGS 116

  • Firewall 7,700 Mbps
  • TLS inspection 650 Mbps
  • Firewall IMIX 3,500 Mbps
  • IPS 2,000 Mbps
  • IPSEC VPN 3,600 Mbps
  • NGFW 2,000 Mbps
  • Threat protection 685 Mbps
  • Latency (64 byte UDP) 8 µs
Mã: XGS116 Danh mục: Từ khóa: