Thiết bị Firewall Sophos XGS 107

  • Firewall 7000 Mbps
  • TLS inspection 420 Mbps
  • Firewall IMIX 2,900 Mbps
  • IPS 1,355 Mbps
  • IPSEC VPN 3,000 Mbps
  • NGFW 1,050 Mbps
  • Threat protection 300 Mbps
  • Latency (64 byte UDP) 6 µs
Mã: XGS107 Danh mục: Từ khóa: